Adresas: Aušros g. 58, 28149 Utena

Tel.:+370 389 54558,
+370 389 52261 

varpeliomd@varpelis.utena.lm.lt
Biudžetinė įstaiga.
Kodas: 190181448. 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. 
Steigėjas - Utenos rajono taryba.
flowers

 

    

   

Sveikatiada

sveikatiada11


reklama3

Mano dienynas logo

Ikimokyklinis

covid

Paveiksllis1

logo

 FB

 

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

 

VAIKŲ PRIĖMIMO Į IKIMOKYKLINES, PRIEŠMOKYKLINES GRUPES IR Į PIRMĄ KLASĘ TVARKA

1. Į ikimokyklines ir priešmokyklines grupes vaikai priimami Utenos rajono savivaldybės tarybos 2004 m. kovo 25 d. sprendimu Nr.T-76 ,,Dėl centralizuoto vaikų priėmimo į Utenos miesto švietimo įstaigas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos".
Tėvai (globėjai), prašymus dėl vaikų priėmimo į Utenos miesto švietimo įstaigų ikimokyklines ir priešmokyklines ugdymo grupes teikia Utenos rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriui.
Vaikui, per dvi savaites neatvykus į ikimokyklinę ar priešmokyklinę grupę, duomenys perkeliami į archyvą ir į jo vietą priimamas kitas vaikas.
Vaikas, du mėnesius dėl nepateisinamos priežasties nelankęs ikimokyklinės ar priešmokyklinės grupės, braukiamas iš vaikų sąrašų.
Grupės komplektuojamos iki rugsėjo 1 dienos.
Esant laisvų vietų, grupės komplektuojamos visus metus.
2. Į pirmą klasę vaikai priimami Utenos rajono savivaldybės tarybos 2004 m. vasario 26 d. sprendimu Nr.T-43 ,,Dėl mokinių priėmimo į Utenos rajono formaliojo švietimo įstaigų tvarkos patvirtinimo ir aptarnavimo teritorijų Utenos rajono formaliojo švietimo įstaigų nustatymo".
Tėvų (globėjų), prašymai dėl priėmimo vaikų į pirmas klases priimami Utenos rajono savivaldybės administracijos Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriuje.

Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2012 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr.TS-132 „Dėl maitinimo paslaugos kainos dydžio nustatymo“ pakeitimo (aktualu mokinių tėvams ir įstaigos darbuotojams).        

Utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimas dėl atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymo

Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. TS-326 „Dėl Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Utenos rajono savivaldybės švietimo įstaigose nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (nuo 2022-11-01)

Utenos rajono savivaldybės mero potvarkis „Dėl konkurso Utenos mokyklos-vaikų darželio „Varpelis“ direktoriaus pareigoms eiti pretendentų atrankos komisijos sudarymo

 

BANKO SĄSKAITOS NUMERIS APMOKĖJIMUI

Mokant už darželį ar mokinių maitinimą internetu:

Gavėjo sąskaita: LT577181100000142764 (AB Šiaulių bankas)

Gavėjo pavadinimas: Utenos mokykla-vaikų darželis „Varpelis“

Gavėjo kodas: 190181448

Suma ir valiuta: 0,00 Eur

Mokėjimo paskirtis: už (vaiko vardas, pavardė) ir nurodyti grupę/klasę.

Mokestis už darželį ir mokinių maitinimą mokamas iki mėnesio 20 d. 

     

              VAIKO DIENA DARŽELYJE

Labas rytas.......................................................... 7.00-8.30 
Pusrytėliai ..........................................................   8.40-9.10
Priešpiečiai..........................................................10.00-10.20
Žaidžiame, piešiame,dainuojame,smalsaujame...... 9.20-11.45
Pietaujame.........................................................  11.45-12.15
Miegame, ilsimės................................................. 12.20-15.00
Keliamės............................................................. 15.00-15.30
Vakarienė.............................................................15.30-16.00
Žaidimai, individuali veikla.................................... 16.00-17.30
Iki pasimatymo.................................................... 17.30

PAMOKŲ LAIKAS

              3-4 kl.                                                     

I pamoka          8.00 - 8.45                              

II pamoka         8.55 - 9.40                              

III pamoka        9.50 - 10.35                           

IV pamoka      10.55 - 11.40                          

V  pamoka       12.00 - 12.45                         

VI pamoka       12.55 - 13.40

2015 m. spalio 21 d. Mokyklos tarybos posėdžio Nr. (1.6)-MT-6 nutarimu klasių mokytojos darbą pradeda 7.45 val.

           

 VERTINIMAS

Aktualiausia šių dienų tema – mokinių žinių vertinimas. Tai svarbi ugdymo proceso dalis. Vertinimas reikšmingas mokiniams, mokytojams ir tėvams. Kai mokiniai buvo vertinami balais, tėvams lyg ir buvo viskas aišku. Vaikai laukdavo dešimtukų, tačiau ne visi juos gaudavo. Dažnai šie mokiniai nusivildavo ir prarasdavo motyvaciją. Jau eilė metų visi pradžios mokyklos mokiniai vertinami naudojant ideografinę vertinimo sistemą, kuri leidžia mokinio mokymosi pasiekimus lyginti su ankstesniais ir orientuojasi į pažangą.
Vertinimas rašant pasiekimus trumpais žodžiais (pvz.: gerai, labai gerai, raiškiai, dailu, sugeba, išmoko ir pan.), turi padėti siekti bendrųjų ugdymo tikslų, skatinti mokinių asmenybės brandą, mokymosi motyvaciją,nustatyti mokinių pasiekimus bei pažangą, numatyti tolesnio ugdymo(si) kelią, koreguoti ugdymo procesą, informuoti mokinius, jų tėvus (globėjus),  apie mokinių mokymosi pažangą ir pasiekimus.
1-4 klasių mokinių ugdymo(si) pažanga ir pasiekimai fiksuojami elektroniniame dienyne, sąsiuviniuose, pratybų sąsiuviniuose. Mokinių įvairūs darbai kaupiami aplankuose, kurie papildomi periodiškai (mokytojo nuožiūra). Pasiekimų įvertinimai įrašomi elektroniniame dienyne  pasibaigus pusmečiams. Pasiekimai fiksuojami įrašant mokinio pasiektą mokymosi lygį (nepatenkinamas, patenkinamas, pagrindinis, aukštesnysis) pagal pasiekimų požymius, aprašytus bendrojoje programoje.
Elektroniniame dienyne nuolat daromi įrašai apie kontrolinius darbus, testų, patikrinamųjų darbų rezultatus (nurodomas surinktų taškų skaičius),  nurodomas darbe padarytų klaidų skaičius, teikiamos rekomendacijos. Mokiniai kartu su mokytoju aptaria numatomus mokymosi pasiekimus, užduotis bei vertinimo kriterijus, nagrinėja vertinimo informaciją. Mokytojo padedami, jie mokosi vertinti ir įsivertinti savo pasiekimus bei pažangą.

DĖMESIO:

Tėvai vaikus į darželio grupes turi atvesti iki 8.00 val. 

 

Mokiniai vadovėliais aprūpinami centralizuotai, tam lėšos skiriamos iš mokinių krepšelio. Pratybų sąsiuvinius perka tėvai.
Mokykloje vaikai gali valgyti pietus (soc. remtini vaikai pietus valgo nemokamai).